Πηγαίνετε σε Μετοχή Ενεστώτα, Μετοχή Αορίστου, Παθητική μορφή , Μέλλοντας, Ασκήσεις


Μάθημα 6

Λεξιλόγιο - Αριθμοί 101 - ...

  (ett) hundraett
  [hundra'et]
  101
  (ett) hundratvå
  [hundra'två:] etc.
  102
  två hundra 200
  två hundraett etc. 201
  tre hundra etc. 300
  (ett) tusen ['tu:sen] 1.000
  två tusen etc. 2.000
  en miljon [mil'jo:n] 1.000.000
  en miljard [mil'ja:d] 1.000.000.000
  en biljon [bil'jo:n] 1.000.000.000.000
  en biljard [bil'ja:d] 1.000.000.000.000.000
  en triljon [tril'jo:n] 1.000.000.000.000.000.000
  en triljard [tril'jad] 1.000.000.000.000.000.000.000

  Σημείωση: Οταν μετράμε λέμε πάντα ett, tjogoett, hundraett κλπ. αλλά όταν ο αριθμός ακολουθείται από ουσιαστικό χρησιμοποιούμε το en.

   en bil - ett fönster = ένα αυτοκίνητο - ένα παράθυρο
   tjogoen bilar - tjugoen fönster = 21 αυτοκίνητα - 21 παράθυρα
   Εr nittonhundraett = Το 1901

  brinna (i) [*brina] να καίς
  en eld -ar [eld] φωτία
  ta (i) [ta:] να παίρνεις
  kosta (1) [*kåsta] να κοστολογείς
  ett brev - [bre:v] γράμμα
  någon(t), några [*nå:gån] μερικά
  en gång -er [gåg] φορές (τέσσερις φορές π.χ)
  tänka (2) [*tänka] σκέφτομαι
  viktig [*viktig] σημαντικό
  person [pe'so:n] άτομο
  läsa (2) [*lä:sa] να διαβάζεις

Η μετοχή ενεστώτα

 • Η μετοχή ενεστώτα στα Αγγλικά δημιουργείται βάζοντας το -ing στο ρήμα (a walking man). Στα Σουηδικά είναι σχεδόν το ίδιο απλο. Βάζετε το -nde στο απαρέμφατο η στα πολυσυλλάβικά ρήματα και το -ende στο απαράμφατο των μονοσυλλαβικών ρημάτων.

   a burning fire - en brinnande eld
   a walking man - en gående man

 • Μερικά μονοσυλλαβικά ρήματα παίρνουν ανώμαλη κατάληξη. Αυτό συμβαίνει γιατι το πρωτότυπο ρήμα ήταν μακρύτερο.
  • bli - blivande (Το πρωτότυπο ρήμα ήταν bliva και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και σήμερα)
   ha - havande (Το πρωτότυπο ρήμα ήταν hava)
   ta - tagande (Το πρωτότυπο ρήμα ήταν taga)

 • Σημειώστε η Σουηδική μετοχή ενεστώτα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπώς στα Αγγλικά I am helping you ή He is eating. Χρησιμοποιούμε τον Ενεστώτα αντίθετα.
  • I am helping you - Jag hjälper dig.
   He is eating food - Han äter mat.

Μετοχή Αορίστου

Η μετοχή αορίστου χρησιμοποιείται σε φράσεις όπως I am seen, an interested woman κλπ. Οπως μπορείτε να δείτε η Αγγλική μορφή που χρησιμοποιείται για την δημιουργία της μετοχής αορίστου είναι η ίδια με αυτή της μετοχής ενεστώτα. Αυτό δεν ισχύει στα Σουηδικά. Χρησιμοποιήσαμε το σουπίνο για να δημιουργήσουμε τον αόριστο και και αυτή είναι επίσης η μόνη φορά που χρησιμοποιήθηκε το σουπίνο - για τον αόριστο και τον υπερσυντέλικο. Η μετοχή αορίστου πάντως, δημιουργείται με αυτό τον τρόπο. Σημειώστε ότι πρέπει να κλίνεται σαν επίθετο:

 • Η Ομάδα Ρημάτων 1 προσθέτει -d στην κατάληξη
  • Älska - Älskad - Jag är älskad - Barnet är älskat. - Vi är älskade.

 • Η Ομάδα Ρημάτων 2 που η κατάληξη τους τελειώνει με σύμφωνο προσθέτουν -d επίσης, τα άλλα προσθέτουν -t.
  • Ring|a - Ringd
   Köp|a - Köpt - Sakerna är köpta.

 • Τα ανώμαλα πολυσυλλαβικά ρήματα συχνά προσθέτουν -en στην κατάληξη του σουπίνου, αλλά για πολλά ρήματα πρέπει τα απομνημονεύσετε την μορφή
   Ρήμα
   Σουπίνο
   Μετοχή Αορίστου
   Skriva - Skrivit - Skriven - Brevet är skrivet
   Komma - Kommit - Kommen
   Se - Sett - Sedd - Vi är sedda

Η παθητική μορφή

 • Η παθητική μορφή χρησιμοποιείται σε προτάσεις όπως Το παιδί βλέπεται από τον πατέρα. Το αντίθετο είναι η ενεργή μορφή, που μπορεί να είναι Ο πατέρας βλέπει το παιδί. Στα Σουηδικά, μπορείτε να δημιουργήσετε την παθητική μορφή είτε χρησιμοποιώντας το ρήμα bli + μετοχή αορίστου (κλίνεται σαν επίθετο):

   Το γράμμα γράφεται από εμένα - Brevet blir skrivet av mig
   Το γράμμα έχει γραφτεί από εμένα - Brevet blev skrivet av mig.
   Το γράμμα γράφτηκε από εμένα - Brevet har blivit skrivet av mig.

 • Ενας πιο εύκολος και πιο χρησιμοποιούμενος τρόπος για να εκφράσουμε την παθητική μορφή είναι βάζοντας το s στο τέλος του κύριου ρήματος:
  • Το γράμμα γράφεται από έμενα - Brevet skrivs av mig.
   Το γράμμα έχει γραφτεί από εμένα - Brevet skrevs av mig.
   Το γράμμα γράφτηκε από εμένα - Brevet har skrivits av mig.


Εκφράζοντας το μέλλον

 • Τα Σουηδικά έχουν δύο τρόπους για να εκφράσετε το μέλλον. Ο πρώτος είναι το komma att + απαρέμφατο, που είναι σαν το Αγγλικό will. Ο δεύτερος τρόπος είναι το ska + απαρέμφατο, που είναι σαν το Αγγλικό to be going to + απαρέμφατο.

   Jag kommer att hjälpa dig någon gång - Εγώ θα σε βοηθήσω κάποια στιγμή.
   Vad ska vi göra idag? - Τι πρόκειται εμείς να κάνουμε αύριο;

 • Υπάρχει και ένας τρίτος τρόπος για να εκφράσετε τον μέλλοντα που δημιουργείται με το tänka + απαρέμφατο ή με το ämna + απαρέμφατο. Αυτές οι μορφές χρησιμοποιούνται όπως το Αγγλικό intend to.
  • Jag tänker/ämnar hjälpa dig - Εγώ προτίθεμαι να σε βοηθήσω

Ασκήσεις - Μεταφράστε τις παρακάτω προτάσεις στα Σουηδικά

  1 - Το να σε αγαπούν είναι πολύ σημαντικό.
  2 - Ποιανού το βιβλίο διαβάζεται πιό πολύ;
  3 - Αυτό το βιβλίο θα γραφτεί το επόμενο καλοκαίρι.
  4 - Τι πρόκειται να κάνεις την επόμενη άνοιξη;

Πως λέμε αυτά τα χρόνια στα Σουηδικά;

  1 - 1765
  2 - 1997
  3 - 1588
  4 - 1173
  5 - 1021


Πίσω στο μενού μαθημάτων, ή πηγαίνετε στην Αρχή του κειμένου , ή Πηγαίνετε στο μάθημα 7


Any opinions, comments, corrections are welcome to this address:

Last updated the 27th of March

Copyright Björn Engdahl 2008