Πηγαίνετε σε Ρήματα Τρόπου, Επιρρήματα, Σειρά των λέξεων, Αυτοπαθείς Αντωνυμίες, Προστακτική, Ασκήσεις


Μάθημα 7

Λεξιλόγιο

  kunna (i) [*kuna] απαρέμφατο του μπορώ - είμαι ικανός να
  vilja (i) [*vilja] απαρέμφατο του "θέλω να"
  få (i) [få:] να μου επιτρέπεται
  skola (i) [*sko:la] απαρέμφατο του θέλω
  måste [*måste]
  (ενεστώτας)
  πρέπει να
  mörk [mörk] σκοτάδι
  ljus [ju:s] φώς, φωτεινό
  extrem [eks'tre:m] ακραίο
  titta på (1) να κοιτάς το...
  säga (i) [säja] να μιλάς
  alltid [*alti:d] πάντοτε
  aldrig [*aldrig] ποτέ
  ingen(t,a) [*igen] όχι
  noggran [*no:gran] προσεκτικά
  måndag ['månda] Δευτέρα
  tisdag ['ti:sda] Τρίτη
  onsdag ['onsda] Τετάρτη
  torsdag ['tosda] Πέμπτη
  fredag ['fre:da] Παρασκευή
  lördag ['löda] Σάββατο
  söndag ['sönda] Κυριακή

Βοηθητικά Ρήματα Τρόπου

Τα ρήματα τρόπου είναι ρήματα που αναφέρουν με τι τρόπο γίνεται μια συγκεκριμένη πράξη. Μερικά παραδείγματα ρημάτων τρόπου είναι shall, must, want to. Στα Σουηδικά, τα ρήματα τρόπου κλίνονται με ανώμαλο τρόπο:

  Απαρέμφατο
  Ενεστώτα
  Παρακείμενος
  Σουπίνο
  kunna kan kunde kunnat
  vilja vill ville velat
  skola ska(ll) skulle skolat
  får fick fått

Επιρρήματα

Το επίρρημα είναι μία λέξη που αναφέρει με τι τρόπο γίνεται μία ενέργεια. Μπορεί να είναι ενδεικτική σε ένα ρήμα, ένα επίθετο η ένα άλλο επίρρημα. Στα Αγγλικά τα επιρρήματα έχουν την κατάληξη -ly. Στα Σουηδικά η κατάληξη είναι -t.

  She walks slowly - Hon går långsamt
  She walks extremely slowly - Hon går extremt långsamt
  She is extremely beautiful - Hon är extremt vacker

Σειρά των λέξεων, προχωρημένες προτάσεις

Μερικές συνδετικές λέξεις:

  att [at] που (that)
  som [såm] ποιανού, αυτό, ποιό (who(m), that, which)
  eftersom [efter'såm]
  därför att ['därför]
  αφού, από (since)
  fastän ['fastän] παρόλο (although)
  för att για να (in order to)
  så att ώστε να (so that)
  innan [*inan] πρίν
  om [åm] αν
  då [då:] όπως (as)
  medan [*me:dan] ενώ (while)

Οι Σουηδικές λέξεις διαφέρουν κάπως από αυτές τις Αγγλικής γλώσσας. Στα Αγγλικά, η σειρά τον λέξεων είναι κανονική, εκτός απο μερικές φράσεις όπως "I want to leave", said John. Στα Σουηδικά, η σειρά των λέξεων είναι επίσης κανονική όσο δεν προηγείται τίποτα στην πρόταση από το αντικείμενο + ρήμα. Οταν μία έκφραση προηγείται του αντικειμένου και του ρήματος, η σειρά των λέξεων αλλάζει. Μπορεί να είναι οποιαδήποτε λέξη, μία ένδειξη χρόνου ή τόπου ή οτιδήποτε άλλο.

  Jag kom igår - Igår kom jag
  Jag bor där - Där bor jag
  Man talar svenska i Sverige - I Sverige talar man svenska

Δευτερεύουσες προτάσεις

 • Σε κανονικές προτάσεις η λέξη τροποποίησης μπαίνει μετά το ρήμα.

   Δεν έρχομαι ποτέ - Jag kommer aldrig
   Δεν έρχομαι - Jag kommer inte

 • Σε μία δευτερεύουσα πρόταση, η λέξη τροποποίησης μπαίνει πριν το ρήμα.
  • Αυτός λέει, δεν έρχομαι ποτέ - Han säger, att jag aldrig kommer
   Αυτός λέει, δεν έρχομαι - Han säger, att jag inte kommer

 • Ο σύνδεσμος som χρησιμοποιείται όπως το Αγγλικό that, who, which
  • Η μπάλα που εγώ κοιτάζω - Bollen som jag tittar på
   Το άτομο που με βοήθησε - Personen som hjälpte mig
   Το άτομο από το οποίο βοηθήθηκα - Personen som jag hjälptes av
   Αυτό είναι το σπίτι στο οποίο κοιτάζουμε - Det är huset som vi tittade på

Αυτοπαθή Ρήματα / Αντωνυμίες

Τα αυτοπαθή ρήματα είναι ρήματα όπως το Αγγλικό να πλένεται ο ίδιος. Χρειάζονται μία αυτοπαθή αντωνυμία. Στα Σουηδικά είναι:

  Jag mig
  Du dig
  Han/Hon
  Den/Det
  sig
  Vi oss
  Ni er
  De sig
 • Στα Σουηδικά το να πλένεται ο ίδιος είναι tvätta (ενικός) Το Πλένω τον ευατό μου είναι - Jag tvättar mig κλπ.

Προστακτική

Η προστακτική χρησιμοποιείται για να δώσουμε εντολές, όπως να είσαι ήσυχος, έλα εδώ. Δημιουργείται πολύ εύκολα στα Σουηδικά. Απλά παίρνετε την κατάληξη από το ρήμα. Η μόνη ανώμαλη μορφή είναι το vara που η προστακτική είναι var.

  Ελα εδώ - Kom hit
  Βοήθησε με - Hjälp mig
  Να είσαι χαρούμενος - Var glad


Ασκήσεις - Μεταφράστε τις παρακάτω προτάσεις στα Σουηδικά

  1 - Χθές, έπλυνε τα μεγάλα χέρια του γιατί ήταν βρόμικα.
  2 - Χθές, έπλυνε τον εαυτό του πολύ προσεκτικά.
  3 - Σε δύο ημέρες, αυτή θα δεί τους αδελφούς και τις αδελφές τις.
  4 - Αν αυτή προτίθεται να έρθει, θα την βοηθήσω.
  5 - Πήγαινε εκεί, για να βοηθήσεις την μητέρα σου.
  6 - Αγόρασε το μεγάλο σπίτι, παρόλο που δεν σου αρέσει.


Πίσω στο μενού μαθημάτων, ή πηγαίνετε στην Αρχή του κειμένου , ή Πηγαίνετε στο Τελικό τέστ


Any opinions, comments, corrections are welcome to this address:

Last updated the 27th of March

Copyright Björn Engdahl 2008