Απαντήσεις των ερωτήσεων του Μαθήματος 6

  Το να σε αγαπούν είναι πολύ σημαντικό. = Att älskas / bli älskad är mycket viktigt.
  Ποιανού το βιβλίο διαβάζεται πιο πολύ; = Vems bok är läst / läses mest?
  Το βιβλίο αυτό θα γραφτεί το επόμενο καλοκαίρι. = Den här boken kommer att skrivas / bli skriven nästa sommar.
  Τι πρόκειται να κάνεις την επόμενη άνοιξη; = Vad ska du göra nästa vår (i vår)?

Τα χρόνια:

  1 - 1765 - Sjutton-hundra-sextiofem
  2 - 1997 - Nitton-hundra-nittiosju
  3 - 1588 - Femton-hundra-åttioåtta
  4 - 1173 - Elva-hundra-sjuttiotre
  5 - 1021 - Tusen-tjugoett


Πίσω στο μενού μαθημάτων


Any opinions, comments, corrections are welcome to this address:

Last updated the 27th of March

Copyright Björn Engdahl 2008